f button instagram 1 youtube ym

2.1.4 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών-Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα (Α/Α ΟΠΣ 886)

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος - του οποίου η συντήρηση καθίσταται ασύμφορη λόγω παλαιότητας - στοχεύοντας στη γρήγορη και αποτελεσματική επέμβαση για την αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων από την εκδήλωση ακραίων φαινομένων.

Τα νέα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από τις κατά τόπους Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συμβάλλοντας στην εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής τους. Συγκεκριμένα:

  • Στη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους έκτακτη ανάγκη.
  • Στην ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών.

Ο εξοπλισμός δύναται να χρησιμοποιηθεί για την παροχή συνδρομής προς άλλες χώρες, στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο.

Η προμήθεια αφορά πυροσβεστικά οχήματα διαφόρων χρήσεων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις νέες τεχνολογικά εξελίξεις. Αναλυτικότερα, θα διαθέτουν πρόσθετο, κατάλληλο εξοπλισμό και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο (εργοστασιακής κατασκευής). Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τύποι οχημάτων ανάλογα με το είδος του κατασβεστικού υλικού που φέρουν, τη χωρητικότητά τους και το σκοπό του προορισμού τους (ήτοι οχήματα πόλης ή οχήματα δασών).

Η λόγω δράση περιλαμβάνεται στα μέτρα προληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης των καταστροφών ανά και κίνδυνο, όπως έχουν προσδιοριστεί στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών (ΕΣΔΚΚ).

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:  

  • Υπουργείο Κλιματική Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
  • Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 100.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής:  από 22/02/2023 έως 30/06/2023

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:  

Αικατερίνη Βουλοδήμου, 213 1500 894, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γλυκερία Ναυρόζογλου, τηλέφωνο 2132142222, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (μόνο για τεχνικά θέματα ΟΠΣ)

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ

diagonismos

Η ΕΥΔ Προγραμμάτων "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" και "Πολιτική Προστασία" προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωση των Μονάδων:

  • Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027.
  • Β. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 και
  • Γ: Οργάνωσης και Υποστήριξης

προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται είτε από τη ΜΟΔ Α.Ε, είτε από άλλες ΕιδικέςΥπηρεσίες ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α΄265), για την πλήρωση συνολικά δεκαπέντε (15) θέσεων και ειδικότερα:

  • Δεκατρείς (13) θέσεων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης (TE) με πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματοςτης αλλοδαπής. Θα προτιμηθούν Μηχανικοί οποιασδήποτε ειδικότητας ή πτυχιούχοι Θετικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Οικονομολόγοι ή Νομικοί ή πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  • Δυο (2) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) που αφορούν στελέχη διοικητικής υποστήριξης των Μονάδων της ΕΥΔ Προγραμμάτων "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" και "Πολιτική Προστασία" με κύρια καθήκοντα την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, διαχείριση,παρακολούθηση και έλεγχο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικούαρχείου, προγραμματισμό και υποστήριξη αξιολογήσεων και επαληθεύσεων / πιστοποιήσεων, εκδηλώσεων κ.λ.π.

Οι αιτήσεις με τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΥΔ Προγραμμάτων "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" και "Πολιτική Προστασία", Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 11527 Αθήνα, 1ος όροφος με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της» είτε έντυπα, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 – 17:00, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Μπορείτε να βείτε την ΠρόσκλησηΑίτηση και Τυποποιημένο Βιογραφικο Σημείωμα εδώ

 

Πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ"

Στρατηγική του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 2021-2027 αποτελεί η δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας που εστιάζει στην πρόληψη των κινδύνων και στην ετοιμότητα ανταπόκρισης και επέμβασης με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, των υλικών και άυλων αγαθών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές συναφούς προέλευσης, που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ:

Πρόγραμμα:

Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος: 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:

Διαχείριση του Προγράμματος

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb