f button  t button  in button

Πρόγραμμα "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"

Το Πρόγραμμα "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ" της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2021-2027, αξιοποιώντας τις επενδύσεις που έχουν γίνει στον Τομέα των Μεταφορών από πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων και CEF, περιλαμβάνει δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και μεταφορικών συστημάτων που να υπηρετούν τον πολίτη. 

Δεδομένης της σημαντικότητας του Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιδιώκει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο των εμπλεκόμενων κοινωνικοοικονομικών φορέων, όσο και των πολιτών,  με στόχο την καταγραφή των απόψεων και των προτάσεων τους, οι οποίες με την σειρά τους θα συμβάλλουν στην εξειδίκευση της στρατηγικής και των δράσεων του Προγράμματος "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ".  

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6 του σχεδίου του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων για την ΠΠ 2021-2027, έχει δρομολογηθεί μία σειρά ενεργειών τόσο για την ενημέρωση των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, όσο και για την ενεργή συνεισφορά τους στο διάλογο για την διαμόρφωση των βασικών προτεραιοτήτων που θα υιοθετηθούν, υπό το πρίσμα του Στόχου Πολιτικής 3 «Μία πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων» και του Στόχου Πολιτικής 2 «Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων». που ισχύουν για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.

 

Εντάξεις :

Προσκλήσεις : 

 

 • Προτεραιότητα 09

 

 • Προτεραιότητα 10

Επιτροπή Παρακολούθησης: 

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα:

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Απόφαση Έγκρισης Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ" 

Απόφαση έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ" 

 Προετοιμασία:

2η επίσημη υποβολή του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 

1η Διαβούλευση επί του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ" από 12/01/2021 έως 05/02/2021

2η Διαβούλευση επί του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ" από 28/04/2021 έως 15/05/2021

3η Διαβούλευση επί του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ" 

Δημοσιότητα:

Οδηγός Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2021-2027


 

Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ, Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», Α/Α ΟΠΣ 1230

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην υλοποίηση δράσεων πουπεριλαμβάνονται στο εγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας της ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ, που εμπίπτουν στα ακόλουθα πεδία παρέμβασης της Προτεραιότητας 9 του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική αλλαγή»:

 • 180. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων
 • 181. Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος
 • 182. Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων.
Οι δράσεις που έχουν εξειδικευθεί περιλαμβάνουν ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:
 
Δράσεις για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλου
Η δράση αποσκοπεί στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία της ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ στην υλοποίηση του Προγράμματος σε όλα τα στάδια υλοποίησής του (ενεργοποίηση, παρακολούθηση, απόδοση, κλείσιμο), ενδεικτικά με:
 • ​Παροχή υπηρεσιών Τεχνικών συμβούλων υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ Πληροφοριακά Συστήματα για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο και ολοκλήρωση των έργων.
 • Συμπληρωματικά/εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης. Περιλαμβάνονται δαπάνες ανάπτυξης/αναβάθμισης συμπληρωματικών/ εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια/ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων του ΠΕΚΑ 2021-2027, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από τον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020".
Δράσεις για την αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων
Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ στην υλοποίηση και αξιολόγηση του Προγράμματος σε όλα τα στάδια υλοποίησής του. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
 • ​Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.
 • Ανάπτυξη εργαλείων για την ικανοποίηση απαιτήσεων Ευρωπαϊκών Κανονισμών και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
 • Εξασφάλιση υπηρεσιών συμβούλων αξιολόγησης του προγράμματος και επιμέρους θεματικών τομέων αιχμής, κλείσιμο προγραμμάτων διαχειριστικής ευθύνης ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ
 • Σύμβουλοι και υπηρεσίες υποστήριξης για την εφαρμογή Οδηγιών με στόχο την προώθηση του κοινοτικού περιβαλλοντικού κεκτημένου
 • Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων του ΠΕΚΑ, όπως σε θέματα Χωρικού και Αστικού Σχεδιασμού και Ενέργειας.
Δράσεις για την προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του Προγράμματος. 
Θα υποστηριχθούν έλεγχοι και επιθεωρήσεις στις πράξεις του προγράμματος "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" από την ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων στο πλαίσιο της διαχείρισης καταγγελιών, καθώς και προμήθειες και υπηρεσίες, και αφορούν μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, συμβούλους τεχνικής υποστήριξης, αξιολογήσεις, διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων, διοργάνωση Επιτροπών Παρακολούθησης, προμήθεια εξοπλισμού και υλικών κ.ο.κ.
 
Όλα τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν με τις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες ενεργειών:
Κατηγορία Α «Προμήθειες», που περιλαμβάνουν ενδεικτικά την Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων (αν η ΜΟΔ δε μπορεί να καλύψει την ανάγκη), Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών, Λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού (αν η ΜΟΔ δε μπορεί να καλύψει την ανάγκη)
Κατηγορία Β «Παροχή Υπηρεσιών», που περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Υπηρεσίες Ανάπτυξης, Εγκατάστασης, υποστήριξης, συντήρησης εξοπλισμού & λογισμικού, Εκπόνησης Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών, Υπηρεσίες Συμβούλων, Αξιολόγηση και Ελέγχους.
Κατηγορία Γ «Λειτουργικά», που περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Γενικά έξοδα λειτουργίας (υπηρεσίες καθαριότητας, επισκευές εγκαταστάσεων κλπ), Εκπαίδευση του Προσωπικού & Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora, Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού στελεχών ΕΥΔ και Έξοδα Δημοσιεύσεων.
 
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν, ως μεταφερόμενες, οι ακόλουθες πράξεις της πρώην Υποδιεύθυνσης του τομέα Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 2014 - 2020 (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ), που έχει μετεξελιχθεί σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» 2021-2027», Υποδιεύθυνση «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027: 
 • ​​Πράξη με Κωδικό MIS 5150162 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, που περιλαμβάνει σύνολο δράσεων με αντικείμενο των δράσεων είναι σχετικό με την προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού, εκπόνηση μελετών -εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών, παροχή υπηρεσιών συμβούλων, έλεγχοι κλπ, που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας.
 • Πράξη με Κωδικό MIS 5150048 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, που περιλαμβάνει σύνολο δράσεων παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο των δράσεων σχετικό με: Υπηρεσίες Οργάνωσης εκδηλώσεων - συνεδριάσεων – συσκέψεων, Γενικά Έξοδα Λειτουργίας, Υπηρεσιών καθαριότητας, Έξοδα Δημοσιεύσεων – Ανακοινώσεων, Εκπαίδευση του Προσωπικού, Συμμετοχή σε ​Ημερίδες - Συνέδρια, Έξοδα μετακινήσεων Εσωτ. Εξωτ. Προσωπικού.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 3.600.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 24/03/2023 έως την 31/12/2027

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ. Χαράλαμπος Συρόπουλος, τηλ. 2132142294, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

2.1.4 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών-Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα (Α/Α ΟΠΣ 886)

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος - του οποίου η συντήρηση καθίσταται ασύμφορη λόγω παλαιότητας - στοχεύοντας στη γρήγορη και αποτελεσματική επέμβαση για την αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων από την εκδήλωση ακραίων φαινομένων.

Τα νέα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από τις κατά τόπους Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συμβάλλοντας στην εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής τους. Συγκεκριμένα:

 • Στη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους έκτακτη ανάγκη.
 • Στην ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών.

Ο εξοπλισμός δύναται να χρησιμοποιηθεί για την παροχή συνδρομής προς άλλες χώρες, στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο.

Η προμήθεια αφορά πυροσβεστικά οχήματα διαφόρων χρήσεων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις νέες τεχνολογικά εξελίξεις. Αναλυτικότερα, θα διαθέτουν πρόσθετο, κατάλληλο εξοπλισμό και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο (εργοστασιακής κατασκευής). Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τύποι οχημάτων ανάλογα με το είδος του κατασβεστικού υλικού που φέρουν, τη χωρητικότητά τους και το σκοπό του προορισμού τους (ήτοι οχήματα πόλης ή οχήματα δασών).

Η λόγω δράση περιλαμβάνεται στα μέτρα προληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης των καταστροφών ανά και κίνδυνο, όπως έχουν προσδιοριστεί στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών (ΕΣΔΚΚ).

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:  

 • Υπουργείο Κλιματική Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
 • Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 100.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής:  από 22/02/2023 έως 30/06/2023

| Υπεύθυνοι επικοινωνίας:  

Αικατερίνη Βουλοδήμου, 213 1500 894, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γλυκερία Ναυρόζογλου, τηλέφωνο 2132142222, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (μόνο για τεχνικά θέματα ΟΠΣ)

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb