f button  t button  in button

Δημιουργία Πράσινων Σημείων, 60, ΟΠΣ 3605

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η δημιουργία Πράσινων Σημείων, αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ αρ.49/2015) συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προώθηση της προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Το Πράσινο Σημείο (Π.Σ.) είναι ένας οργανωμένος χώρος από το Δήμο, οριοθετημένος και διαμορφωμένος με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να εναποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα (π.χ χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια) ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα (ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου αυτά στη συνέχεια να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Κάθε Δήμος υποχρεούται να λειτουργεί τουλάχιστον ένα Πράσινο Σημείο, σε συμφωνία με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕ.Σ.Δ.Α Στερεάς Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

 • Έργα υποδομής για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων ή/και Γωνιών Ανακύκλωσης
 • Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία των ανωτέρω (π.χ εξοπλισμός συλλογής, ζύγισης, συμπιεστές, δεματοποιητές, κλπ), εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από υφιστάμενα υπόχρεα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ). (Μη επιλέξιμος ο εξοπλισμός που εμπίπτει στις υποχρεώσεις των ΣΕΔ βάσει ν.2939/2001 όπως ισχύει μετά το ν.4496/2017)
 • Απόκτηση γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω, εφόσον απαιτείται
 • Έργα σύνδεσης, μεταφοράς/αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται
 • Αρχαιολογικές έρευνες- εργασίες, εφόσον απαιτείται, με Δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 8.500.000,00€

| Περίοδος Υποβολής: από 02/09/2019 έως 30/09/2020, 15:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Δήμητρα Ράπτη, τηλ. 2231350924, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

2η τροποποίησηpdf icon     //   Συνημμένα 2ης τροποποίησηςrar icon 

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

1η τροποποίησηpdf icon     //   Συνημμένα 1ης τροποποίησηςrar icon

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλ/κού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, 14.6iv.33.33.2, ΟΠΣ 4319

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν την δράση του ειδικού στόχου 33 της επενδυτικής προτεραιότητας 6iv του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται έργα που αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού σε κτίρια τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του Δικαιούχου.

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να οδηγούν στην αξιοποίησή τους και την ανάδειξή τους ως τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής και τη χρήση τους ως πολιτιστικά / πνευματικά, συνεδριακά, εκθεσιακά κέντρα, χώρους δημόσιων υπηρεσιών κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωσητης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Επιπλέον, επιλέξιμες είναι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης καθώς και Εργασίες αρχαιολογίας, ως υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία του Υπουργείου Πολιτισμού. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κοινωφελούς σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή που λειτουργούν με τημορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 15.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 01/07/2020 έως 01/03/2021

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

 • κα Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 2132142256, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

 

Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω πιλοτικών και άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συμβολής της ΟΣΣΠ λεκάνης Ασωπού, 14.6iv.33.33.7, Α/Α ΟΠΣ 4185

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η πρόταση που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορά την δράση του ειδικού στόχου 33 της επενδυτικής προτεραιότητας 6iv του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π.

Ειδικότερα αφορά έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αστικής αναζωογόνησης που συμβάλλουν στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού, όπως:

 • Έργα προώθησης της αναβάθμισης ανοιχτών χώρων και χώρων πράσινου και της ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, με ενίσχυση του πράσινου.
 • Πιλοτικές Παρεμβάσεις Αναβάθμισης των όψεων Σχολικών Μονάδων και Δημοσίων Κτιρίων.
 • Δημιουργία κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης , δύνανται να χρηματοδοτηθούν :

 • Έργα για την αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, ενεργειακή αναβάθμιση ανοικτών δημοτικών χώρων με έμφαση στην βελτίωση του μικροκλίματος των περιοχών παρέμβασης, της ενσωμάτωσης βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, την αύξηση του πρασίνου και την επίτευξη συνθηκών ασφαλείας και ποιότητας μέσω χρήσης έξυπνου και καινοτόμου αστικού εξοπλισμού.( πχ πλακοστρώσεις με ψυχρά υλικά, αστικός φωτισμός με αυτόνομα φ/β).
 • Παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης των όψεων των σχολικών μονάδων α’ βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης ή/και των Δημοτικών κτιρίων, μέσω ζωγραφικών έργων – παραστάσεων – τοιχογραφιών που θα λειτουργούν ως ΄΄τοπόσημα΄΄ σημεία προβολής καλλιτεχνικών δημιουργιών με σκοπό την ανάδειξη των κτιρίων και των χώρων πέριξ αυτών καθώς και την προώθηση μιας εναλλακτικής μορφής πολιτιστικής έκφρασης, που θα μπορούσε να μεταμορφώσει αισθητικά, να προκαλέσει το ενδιαφέρον του πολίτη και να δώσει πολύμορφα μηνύματα. Τα έργα θα δημιουργηθούν επί κατάλληλης υποδομής που εξασφαλίζει και τις απαιτήσεις κατά ΚΕΝΑΚ ενεργειακής αναβάθμισης του εκάστου κτιρίου εφαρμογής των.
 • Δημιουργία κέντρου για την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε υφιστάμενη δημοτική κτιριακή υποδομή ή σε νέα με διαμόρφωση βιωματικών δράσεων, εργαστηρίων, χώρων προβολών και εκπαίδευσης για περιβαλλοντικά θέματα.
 • Μελέτες και σύνταξη τευχών δημοπράτησης αναλόγως, ΩΚΩ συνδέσεις, Αρχαιολογία, Υπηρεσίες συμβούλων π/υ συνολικά έως ποσοστού 2% του συνολικού π/υ της πράξης που θα υποβληθεί. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμος Τανάγρας

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 3.000.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 22/06/2020 έως 22/06/2021 και ώρα 02:00 μμ

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

 • κα Αγγελική Ιωακειμοπούλου, τηλ. 2132142256, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • αποκλειστικά για θέματα ΟΠΣ: κος Ανδρέας Φωτόπουλος, τηλέφωνο 213-2142292, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Ολοκλήρωση/Επέκταση των υποδομών για την αύξηση της δυναμικότητας ηλεκτρισμού μέσω της συμπαραγωγής- Τηλεθέρμανση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 10.4.17.4.1.1, ΟΠΣ 2974

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Με την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων θα ανακτάται η απορριπτόμενη θερμότητα της ηλεκτροπαραγωγικής διαδικασίας στους τοπικούς ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ και θα διατίθεται για αστική χρήση. Θα ικανοποιούνται οι ανάγκες των κατοίκων σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, οικονομικό και ωφέλιμο για την Εθνική και τοπική οικονομία, με την θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, οικονομικό και ωφέλιμο για την Εθνική και τοπική οικονομία, με τηνκαλύτερη αξιοποίηση των εθνικών τοπικών ενεργειακών πόρων.

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τα προβλεπόμενα του Άρθρου 2 Ν.4342/2015 περί αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης. Η συγκεκριμένη απαίτηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται και από τα στοιχεία που θα υποβληθούν για κάθε προτεινόμενο έργο.

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • ΔΕΥΑ Κοζάνης 
 • Δημοτική Επιχέιρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.)
 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)
 • Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης ΑΕ ΟΤΑ
 • Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ)

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 11.875.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 19/11/2018 έως 31/12/2020

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κα Αργυρή Δημοπούλου, τηλ. 213.214.2222, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

4η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon //  Συνημμένα 4ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon 

| Παλαιότερες εκδόσεις:  

3η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon

2η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon //  Συνημμένα 2ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon 

1η τροποποίηση πρόσκλησης pdf icon //  Συνημμένα 1ης τροποποίησης πρόσκλησης rar icon 

Πρόσκληση pdf icon  //  Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, 185.6i, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4212

perivallon

| Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στα έργα που εμπίπτουν στην Α' Χρηματοδοτική Προτεραιότητα και στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Αναλυτικότερα, δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι βασικές υποδομές για την κατασκευή ενός οργανωμένου ΠΣ οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Περίφραξη
 • Πύλη εισόδου
 • Ασφαλτοστρωμένη πλατεία
 • Αποθηκευτικός εξοπλισμός
 • Στεγασμένοι χώροι
 • Λοιπός εξοπλισμός (εξοπλισμός ζύγισης, συμπιεστές, δεματοποιητές, κλαδοτεμαχιστές)
 • Λοιποί χώροι (γραφείο, αποθήκες εργαλείων, χώρος αποδυτηρίων).

Επιπλέον, στις προτάσεις που θα υποβληθούν εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μπορούν να περιλαμβάνονται η αγορά γης, έργα αρχαιολογίας, έργα αποκατάστασης ΟΚΩ κλπ.

Τα Πράσινα Σημεία θα πρέπει να αφορούν τα ρεύματα αποβλήτων που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα οργανωμένα συστήματα ή/και δεν καλύπτονται επαρκώς από την ελεύθερη αγορά. Συγκεκριμένα, είναι μη επιλέξιμος ο εξοπλισμός που εμπίπτει στις υποχρεώσεις των ΣΕΔ βάσει ν.2939/2001 όπως ισχύει μετά το ν.4496/2017. 

| Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

| Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 11.560.000,00 €

| Περίοδος Υποβολής: από 15/06/2020 έως 31/12/2020, 15:00:00

| Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κος Τρύφων Χατζηιωάννου, τηλ. 23133-21722, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

| Πρόσκληση εν ισχύ:  

Πρόσκληση pdf icon   //   Συνημμένα πρόσκλησης rar icon

 

 

Διαχείριση του Προγράμματος

           ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

          Επιτροπή   Παρακολούθησης

           Υλοποίηση 

           Θεσμικό Πλαίσιο 

           Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

 epep logo

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb