Επιτροπή Παρακολούθησης

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Καν. (ΕΚ) 1303/13 για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του ΕΠ με αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε έγγραφα σχετικά με την ΕπΠα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ:

Στην ενότητα αυτή έχουν αναρτηθεί έγγραφα που αφορούν τη θεσμική υπόσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

1. Σύνθεση Επιτροπής Παρακολούθησης 

2. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης

3. Εσωτερικός Κανονισμός

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ:

5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

  1. Πρόσκληση

  2. Φάκελος Συνεδρίασης - Πρόοδος υλοποίησης έως 31/12/2018

  3. Παρουσιάσεις:

  4. Απόφαση 

 

4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018

1. Πρόσκληση 

2. Ημερήσια Διάταξη 

3. Φάκελος Συνεδρίασης

4. Παρουσιάσεις:

5. Απόφαση

 

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

1. Πρόσκληση 

2. Ημερήσια Διάταξη 

3. Φάκελος Συνεδρίασης

4. Παρουσιάσεις:

5. Απόφαση

 

2η Συνεδρίαση Επ-Πα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

1. Πρόσκληση 

2. Ημερήσια Διάταξη 

3. Φάκελος Συνεδρίασης

4. Παρουσιάσεις:

5. Απόφαση

 

1η Συνεδρίαση Επ-Πα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

1. Πρόσκληση 

2. Ημερήσια Διάταξη 

3. Φάκελος Συνεδρίασης

4. Παρουσιάσεις:

5. Απόφαση