Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1η Συνεδρίαση Επ-Πα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

1. Πρόσκληση 

2. Ημερήσια Διάταξη 

3. Φάκελος Συνεδρίασης

4. Παρουσιάσεις:

5. Απόφαση

 

2η Συνεδρίαση Επ-Πα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

1. Πρόσκληση 

2. Ημερήσια Διάταξη 

3. Φάκελος Συνεδρίασης

4. Παρουσιάσεις:

5. Απόφαση

 

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

1. Πρόσκληση 

2. Ημερήσια Διάταξη 

3. Φάκελος Συνεδρίασης

4. Παρουσιάσεις:

5. Απόφαση

 

4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018

1. Πρόσκληση 

2. Ημερήσια Διάταξη 

3. Φάκελος Συνεδρίασης

4. Παρουσιάσεις:

5. Απόφαση

 

5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

  1. Πρόσκληση

  2. Πρόοδος υλοποίησης έως 31/12/2018

  3. Παρουσιάσεις:

  5. Απόφαση