Δείκτες Προγράμματος

Δείκτες 2ης Αναθεώρησης Προγράμματος (απόφαση έγκρισης: C(2018) 8854 final/12.12.2018):

· Μεταφορές

· Περιβάλλον

· Τεχνική Βοήθεια 

Δείκτες 1ης Αναθεώρησης Προγράμματος (απόφαση έγκρισης: C(2017) 8399 final/06.12.2017):

· Μεταφορές (ισχύουν οι δείκτες της αρχικής έγκρισης του Προγράμματος)

· Περιβάλλον

Δείκτες Αρχικού Προγράμματος (απόφαση έγκρισης: C(2014) 10160 final/18.12.2014):

· Μεταφορές

· Περιβάλλον