f button  t button  in button

Συχνές Ερωτήσεις

Ερωτήματα για την πρόσκληση με κωδ 14.6iv.33.33.1-3 «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου»

1. Θα γίνεται κάποια σχετική αναφορά για τις δράσεις δημοσιότητας στα αιτήματα των δικαιούχων που θα υποβάλουν στην πρόσκληση με κωδ 14.6iv.33.33 1-3;

ΝΑΙ, θα αναφέρονται ρητά οι δράσεις, που θα καλύπτονται όμως με ίδια χρηματοδότηση από τους δικαιούχους.

2. Στις προτάσεις που θα υποβληθούν στην Πρόσκληση του Αξ 14 με κωδ 14.6iv.33.33.1-3 και αφορούν έργα με εγκεκριμένους προϋπολογισμούς και τεύχη δημοπράτησης,  θα πρέπει να ζητήσουμε να υποβληθούν με επικαιροποίηση ως προς τον ισχύοντα ΦΠΑ μετά την αλλαγή του από 1η Ιουλίου 2016;

Το ΤΔΠΠ θα υποβληθεί με τον ισχύοντα την ημέρα υποβολής ΦΠΑ.

3. Σε περίπτωση που βάσει οριστικής μελέτης ο προϋπολογισμός πράξης σε δράση είναι μεγαλύτερος από το βάσει της πρόσκλησης όριο, γίνεται αποδεκτό να αιτηθούν οι δικαιούχοι προϋπολογισμό μέχρι το εκάστοτε όριο και να καλύψουν με ίδιους πόρους το υπόλοιπο ποσό;

Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης θα είναι αυτός που προκύπτει από την εγκεκριμένη μελέτη που έχει εκπονηθεί. Μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης  χρηματοδοτείται το ποσό του π/υ που αφορά συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ. Το υπόλοιπο καλύπτεται από ίδιους πόρους εφόσον κατατεθεί δέσμευση με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δικαιούχου και σε κάθε περίπτωση πριν την ενεργοποίηση της δράσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί η χρηματοδότηση από τους ίδιους πόρους στο οικονομικό πρόγραμμα του εκάστοτε φορέα. Η αδυναμία εκπλήρωσης των όρων αυτών, συνεπάγεται απένταξη και επιστροφή των καταβληθέντων ποσών.

4. Εφόσον υπάρχει οικοδομική άδεια σε ισχύ, υπάρχει λόγος να ζητούνται έγγραφα από άλλες υπηρεσίες που δεν απαιτήθηκαν για την έκδοση της άδειας από την Πολεοδομία;

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα έγγραφα που απαιτήθηκαν για την έκδοση της άδειας μας καλύπτουν. Η οποιαδήποτε επιπλέον απαίτηση προσκόμισης εγγράφων από την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, πρέπει να ικανοποιείται.

5. Στην δράση 14.6iv.33.33.2 αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση ότι οι παρεμβάσεις που θα υποβληθούν γίνονται σε κτίρια τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία της δημοτικής αρχής. Επομένως δεν μπορεί να γίνει δεκτή η υποβολή παρεμβάσεων σε κτίριο οποιοδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού καθεστώτος.  Στις άλλες δύο δράσεις 14.6.33.33.1 και 14.6.33.33.3, δεν υπάρχει ρητή αναφορά για το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

  • Είναι αποδεκτή και σε ποιες δράσεις η σύναψη προγραμματικής ή/και η παραχώρηση της χρήσης στο Δήμο (από την Κτηματική ή όποια άλλη Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου);

Η παραχώρηση είναι αποδεκτή στις δράσεις πλην αυτής που αφορά στα κτίρια. Στην περίπτωση των κτιρίων απαιτείται να είναι στην κυριότητα του Δήμου.

  • Εάν ναι, θα πρέπει να είναι μακροχρόνια και τι ορίζουμε ως μακροχρόνια;

Για την παραχώρηση είναι δεκτή η 15ετία.

  • Θα μπορούσε να είναι αποδεκτή προγραμματική σύμβαση με ιδιώτη;

Όχι

  • Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης ή προγραμματικής σύμβασης για να υποβάλλουν αίτηση;

Ναι, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί

6. Ένα ερώτημα που αφορά τα Πανεπιστήμια και μας έχει τεθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών: «Για την υλοποίηση και διαχείριση του συνόλου του έργου κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή της Τεχνικής Υπηρεσίας και για την οικονομική διαχείριση η συμμετοχή οικονομικής Υπηρεσίας ή του ΕΛΚΕ του ΠΠ. Διευκρινίζεται ότι ο ΕΛΚΕ και το ΠΠ έχουν διαφορετικό ΑΦΜ και Νόμιμους εκπροσώπους. Οι ΕΛΚΕ διέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ/679/1996 (τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Β1/819/1988) όπως αυτή κυρώθηκε με τον Ν.3794/4.9.2009  και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην τήρηση του Δημόσιου Λογιστικού Συστήματος.

  • Είναι δυνατόν να είναι τελικός δικαιούχος το ΠΠ και να εκχωρήσει με απόφαση Συγκλήτου ή ΣΙ την οικονομική διαχείριση, διακηρύξεις διαγωνισμών κ.λπ. στον ΕΛΚΕ ο οποίος, όπως έχει διαφορετικό ΑΦΜ;

Να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

  • Είναι επιλέξιμη δαπάνη η Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου που θα απασχοληθεί στην διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη του έργου;

Είναι επιλέξιμη η παροχή υπηρεσιών συμβούλου είτε με σύμβαση έργου είτε με αυτεπιστασία για την τεχνική υποστήριξη, για δράσεις δημοσιότητας της πράξης, helpdesk κτλ.

  • Είναι επιλέξιμη δαπάνη οι πρόσθετες αμοιβές του τακτικού προσωπικού του Ιδρύματος για εργασία που θα προσφερθεί αποκλειστικά για το έργο εκτός ωραρίου εργασίας;

Όχι

  • Είναι επιλέξιμη δαπάνη η Πρόσληψη προσωπικού για την επίβλεψη τεχνικών εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου;

Στο πλαίσιο της υποστήριξης.

7. Επειδή ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ της πρόσκλησης είναι η Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης θα είναι επιλέξιμες προτάσεις σε οικισμούς <5000 κατοίκων ή σε οικισμούς <2000 κατοίκων;

Ναι, εφόσον ευρύτερος πληθυσμός επωφελείται από την βιώσιμη αστική κινητικότητα και αστική αναζωογόνηση.

8. Στο πλαίσιο της Δράσης_14.6iv.33.33.1, όπως αυτή περιγράφεται στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής και μέσω ανάπτυξης δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων εντός των πάρκων αυτών. Παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων/ στερεών εντός των πάρκων. Παρεμβάσεις αξιοποίησης ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από τους βιολογικούς καθαρισμούς κ.α και επαναχρησιμοποίηση του για άρδευση. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω συστημάτων διαχείρισης φωτισμού.

  • Οι παρεμβάσεις που αναφέρονται μπορούν να είναι μοναδιαίες ή πρέπει να είναι σε πολλούς τομείς; Πχ μπορεί να υποβληθεί μόνο ο οδοφωτισμός και το σύστημα διαχείρισης του; Ή Πρέπει να αποδεικνύεται το ολοκληρωμένο της παρέμβασης άρα να υποβληθούν μαζί με άλλες παρεμβάσεις ο οδοφωτισμός και το σύστημα διαχείρισης του που να οδηγούν συνολικά σε εξοικονόμηση ενέργειας;

Με την επέμβαση που προτείνεται πρέπει να αποδεικνύεται το ολοκληρωμένο της παρέμβασης που προκύπτει από ευρύτερο ή/και τοπικό σχεδιασμό, το οποίο θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης.

  • Είναι αποδεκτή η άποψη μας ότι ως Περιβαλλοντικά τραυματισμένα τοπία εννοούνται τα ανθρωπογενώς περιβαλλοντικά αλλοιωμένα τοπία, από παραγωγικές λειτουργίες που έχουν εγκαταλειφθεί και πρέπει αυτό να αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας; Σε περίπτωση που η υποβάθμιση έχει προέλθει από παράνομες δραστηριότητες (ρήψη μπάζων, παράνομα απόβλητα, κλπ) είναι αποδεκτό ως περιβαλλοντικά υποβαθμισμένο τοπίο; Αν ναι, πως αποδεικνύεται αυτό;

Ως Περιβαλλοντικά τραυματισμένα τοπία εννοούνται τα ανθρωπογενώς Περιβαλλοντικά αλλοιωμένα τοπία, από παραγωγικές λειτουργίες που έχουν εγκαταλειφθεί (π.χ. ανενεργά λατομεία, εγκαταλελειμμένα εργοστάσια / στρατόπεδα, καρνάγια). Δεν απαιτείται να αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

9. Σε περίπτωση υποβολής από ένα Δικαιούχο πάνω από μία πρόταση και υποβολής πέρα της μίας Δράσης, όπως ρητά και με σαφήνεια αναφέρεται στην πρόσκληση, εγείρεται θέμα πιθανής ακύρωσης όλων των υποβολών στην πρόσκληση;

Σε περίπτωση υποβολής πρότασης σε περισσότερες από μία δράσεις θα ακυρώνεται η συμμετοχή του Δικαιούχου στην Πρόσκληση.

10. Κατά την υποβολή της πρότασης απαιτείται έκδοση ΠΕΑ για το υφιστάμενο κτίριο. Λόγω της αιρεσιμότητας και της προκείμενης έκδοσης νέου ΚΕΝΑΚ θα προχωρήσουμε σε ένταξη ή θα πρέπει να επανυποβληθούν οι μελέτες και τα ΠΕΑ σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ;

Στο πλαίσιο των προτάσεων που θα κατατεθούν δύναται να περιλαμβάνονται και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Αν λοιπόν, περιλαμβάνονται τέτοιες δράσεις τότε απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί προέγκριση δημοπράτησης του κυρίως έργου είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ.  Σε περίπτωση που με την αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ προκύψει αύξηση του προϋπολογισμού του έργου αυτός θα καλυφθεί με ίδια μέσα του δικαιούχου.

11. Σύμφωνα την υπ’ αριθμ.  Δ22/οικ. 22418/730/18-5-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνική Αλληλεγγύης με τίτλο: «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.», έχει γίνει ανάθεση της οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών Κατασκηνώσεων στους αντίστοιχους Δήμους που αναφέρονται σε αυτήν. Παρακαλώ ενημερώστε μας εάν οι συγκεκριμένοι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στα πλαίσια της Δράσης 14.6iv.33.33.3.

Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις χρηματοδοτούνται τα λειτουργικά κόστη. Στο άρθρο 10 των δύο αποφάσεων αναφέρεται ότι η εκτέλεση εργασιών στις κατασκηνώσεις γίνεται από τους Δήμους, δηλαδή εκτέλεση εργασιών στοιχειώδους συντήρησης με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των κατασκηνώσεων. Από την μονοσήμαντη ανάγνωση  δεν προκύπτει ότι περιλαμβάνονται τα κόστη σε επίπεδο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού. Ως εκ τούτου μπορούν  να χρηματοδοτηθούν οι παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κατασκηνώσεων.

Διαχείριση του Προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
• Στόχοι Προγράμματος
• Άξονες - Επενδυτικές Προτεραιότητες
• Κατανομή ποσών ανα Ταμείο / Άξονα
• Χρηματοδοτικοί Πίνακες   
• Αναθεώρηση
• Εξειδίκευση

Επιτροπή Παρακολούθησης
• Εισαγωγικό
• Θεσμική υπόσταση
• Συνεδριάσεις Επιτροπής   Παρακολούθησης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ   
• Συμπεράσματα - Αποφάσεις - Αποτελέσματα

Θεσμικά Όργανα / Θεσμικό Πλαίσιο
• Links Υπουργείων
• Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Θεσμικά όργανα ΕΣΠΑ

Υλοποίηση προγράμματος
• Ετήσιες Εκθέσεις
• Αξιολόγηση
• Προσκλήσεις
• Αποφάσεις ένταξης /           τροποποίησης
•  Μεγάλα έργα
• Εκχωρήσεις (ως υλοποίηση)
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Κατάλογος πράξεων

Δικαιούχοι
• Οδηγίες Διαχειριστικής Αρχής
• Υποχρεώσεις υλοποίησης     πράξεων  
• Διαχειριστική Επάρκεια - Πιστοποίηση Δικαιούχων
• Πρότυπα Έντυπα
• Οδηγίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων
• Κριτήρια επιλογής πράξεων
• Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
• Κατάλογος Δικαιούχων

Περιβαλλοντική διάσταση προγράμματος
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Ετήσιες εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Πληροφόρηση & Επικοινωνία
• Νέα - Ανακοινώσεις
• Επικοινωνιακό Σχέδιο
• Οδηγίες προς δικαιούχους
• Υποδείγματα προσωρινών πινακίδων
• Υποδείγματα αναμνηστικών πινακίδων
• Υπόδειγμα πληροφοριακής αφίσας
• Δράσεις δημοσιότητας   επικοινωνιακού σχεδίου

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
• ΣΠΕΜ - Εθνικός σχεδιασμός
• Διασύνδεση με επιτελικές δομές
• Λύματα > Οδηγία
• Απορρίμματα > ΕΣΔΑ
• Φύση > Οδηγίες
• Περιβάλλον > Μελέτες και οδηγοί
• Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
• Πρόληψη της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις 

 

 

 

anaptyxi1 diaygeia

epep logo  epperaa logo logo sas

Συχνές ερωτήσεις  |  Χρήσιμα αρχεία  |  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  |  Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα  logo w3c home nb