Μελέτη για την Ανάπτυξη Δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, MIS 5029393, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1066

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 3.507.214,65 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 2.828.398,91 €

| Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Απόφαση pdf icon