Μελέτες για την ανακαίνιση και αναβάθμιση της υφιστάμενης διπλής ΣΓ Σ.Κ.Α. - Σ.Σ. Οινόης, MIS 5028293, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1066

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.838.376,61 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.482.561,78 €

| Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η Τροποποίηση  pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Απόφαση pdf icon