Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη της μελέτης "Έκθεση τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και χρηματοοικονομική ανάλυση του έργου αναβάθμισης της Σ.Γ. Λάρισα - Βόλος", MIS 5010769, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1066

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 23.560,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 19.000,00 €

| Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

2η Τροποποίηση - ορθή επανάληψη pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η Τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon