Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την δημοπράτηση του GSM-R στον άξονα ΠΑΘΕΠ, MIS 5008142, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1066

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 230.539,29 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 185.918,78 €

| Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

2η τροποποίησηpdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίησηpdf icon

Απόφαση pdf icon