Υποστήριξη του ΟΑΣΑ για την προδιαγραφή παρεμβάσεων που βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ενισχύουν τη δυνατότητα αποδοτικότερης διαχείρισης των μέσων του, MIS 5003224, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1066

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 372.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 300.000,00 €

| Δικαιούχος: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

2η τροποποίησηpdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίησηpdf icon

Απόφαση pdf icon