Μελέτες ωρίμανσης υποδομών λειτουργικότητας στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοίου, MIS 5076580, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4428

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:    1.485.578,97  €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη:   1.485.578,97  €

| Δικαιούχος: Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες Αποφάσεις:

Απόφαση pdf icon