Υποστήριξη λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ)», MIS 5010851, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2148

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.355.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.355.000,00 €

| Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

3η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίηση pdf icon

1η τροποποίηση pdf icon

Απόφασηpdf icon