Προμήθειες της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, MIS 5003464, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1096

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 250.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 250.000,00 €

| Δικαιούχος: ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

2η τροποποίησηpdf icon 

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίησηpdf icon 

Απόφαση pdf icon