Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", MIS 5003750, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1919

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 2.755.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 2.755.000,00 €

| Δικαιούχος: ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

3η Τροποποίηση - ορθή επανάληψηpdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η Τροποποίηση pdf icon

1η Τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon