Καθαρισμός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων των τριών κτιρίων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", MIS 5000719, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1316

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.200.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.200.000,00 €

| Δικαιούχος: ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

2η τροποποίησηpdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίησηpdf icon

Απόφαση pdf icon