Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ), MIS 5001207, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1528

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 744.000 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 744.000 €

| Δικαιούχος:

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος - Τομέας Περιβάλλοντος

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

2η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon