Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Κιλκίς, MIS 5030337, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2104

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 5.327.948,23 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 5.327.948,23 €

| Δικαιούχος: Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η Τροποποίηση  pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Απόφαση pdf icon