Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής - Φάση Β', MIS 5004007, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1730

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  14.548.799,77 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 14.548.799,77 €

| Δικαιούχος: Δήμος Αριστοτέλη

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

3η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες Αποφάσεις:

2η τροποποίηση pdf icon

1η τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon