Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής για δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων, MIS 5033259, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3193

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.000.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.000.000,00 €

| Δικαιούχος:

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon