Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Κουφαλιων και Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος, MIS 5001440, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1469

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.499.149,4 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.208.991,45 €

| Δικαιούχος: Δήμος Χαλκηδόνος 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

2η Τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η Τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon