Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δήμου Άνδρου, MIS 5001409, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1469

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.450.800,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.170.000,00 €

| Δικαιούχος: Δήμος Άνδρού

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Απόφαση pdf icon