Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του κτιρίου Ξενία - Δημιουργία κέντρου επιστήμης λόγου και τέχνης, MIS 5002125, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1474

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.233.922,02 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.233.922,02 €

| Δικαιούχος: Δήμος Ανατολικής Σάμου

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

2η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon