Παρεμβάσεις αναβάθμισης για την εξοικονόμηση ενέργειας συγκροτήματος κτιρίων στο λιβάδι δήμου Θέρμης, MIS 5001364, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1474

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 622.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 622.000,00 €

| Δικαιούχος: Δήμος Θέρμης

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίησηpdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Απόφαση pdf icon