Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής Μεσονήσι, MIS 5001867, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1474

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 2.500.000 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 2.500.000 €      

| Δικαιούχος: Δήμος Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Απόφαση pdf icon