Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργιαλιάνων, MIS 5086619, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3340

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 17.592.938,32 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 17.548.577,35 €

| Δικαιούχος: Δήμος Τριφυλίας

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon