Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Νικαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, MIS 5002266, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1465

perivallon

 

 

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  1.088.027,61 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.088.027,61 €

| Δικαιούχος: Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

  Απόφαση pdf icon