Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, MIS 5072915, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3352

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 36.567.346,71 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 36.567.346,71 €

| Δικαιούχος: Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαΐας 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon