Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού κτιρίων της ελληνικής κυβέρνησης με έμφαση στη βελτίωση του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος, την ανάδειξη πολιτισμικών στοιχείων και την εξοικονόμηση ενέργειας, MIS 5085319, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4319

perivallon

 

 

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  4.299.729,14 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 4.299.729,14 €

| Δικαιούχος: Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.)

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

  Απόφαση pdf icon