Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.), MIS 5032948, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3180

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 128.910,40 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 128.910,40 €

| Δικαιούχος: Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

3η τροποποίησηpdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίησηpdf icon

1η τροποποίησηpdf icon

Απόφαση pdf icon