Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν, MIS 5022117, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2366

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  149.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 149.000,00 €

| Δικαιούχος: Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

2η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon