Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, MIS 5023641, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2396

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  100.978,90 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 100.978,90 €

| Δικαιούχος: Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

4η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

3η Τροποποίηση pdf icon

2η Τροποποίηση pdf icon

1η Τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon