Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, σε όλη τη χώρα πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, MIS 5001198, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1478

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 12.961.276,09

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 12.961.276,09 €

| Δικαιούχος: Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

3η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίηση pdf icon

1η τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon