Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, MIS 5032929, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2960

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 4.436.904,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 4.436.904,00 €

| Δικαιούχος: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon