Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά, MIS 5029309, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2451

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 464.446,58 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 461.146,58 €

| Δικαιούχος: Δήμος Εμμανουήλ Παππά

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon