Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου και περιβάλλοντος χώρου Δ.Κ. Ιερισσού, MIS 5028732, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2451

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.081.550,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.081.550,00 €

| Δικαιούχος: Δήμος Αριστοτέλη

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon