Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ ΚΑΤ, MIS 5038621, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2960

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 4.215.842,02 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 4.215.842,02 €

| Δικαιούχος:

Νοσοκομείο Ατυχημάτων Κηφισιάς - ΚΑΤ - Απ. Παύλος

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon