Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ στο κτίριο Α΄του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο - προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, MIS 5031668, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2960

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 4.450.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 4.450.000,00 €

| Δικαιούχος:

Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Ιπποκράτειο"

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η Τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις: 

 Απόφαση pdf icon