Ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας - Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, MIS 5032899, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2960

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 4.000.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 4.000.000,00 €

| Δικαιούχος: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon