Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση του ανοικτού Δημοτικού κολυμβητηρίου Κορίνθου - κολυμβητήριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, MIS 5029291, ΟΠΣ Πρόσκλησης

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.053.143,97 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.000.000,00 €

| Δικαιούχος: Δήμος Κορινθιων 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

2η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon