Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», MIS 5038719, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2960

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 3.678.161,83 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 3.678.161,83 €

| Δικαιούχος: Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon