Αξιοποίηση εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ανοιχτό κολυμβητήριο Δήμου Αλεξάνδρειας με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, MIS 5029448, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2451

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.007.602,59 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.007.602,59 €

| Δικαιούχος: Δήμος Αλεξάνδρειας 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon