Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο, MIS 5035347, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2960

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.481.183,05 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.481.183,05 €

| Δικαιούχος: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής "Δρομοκαΐτειο" 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon