Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η Ελπίς», MIS 5092133, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4586

perivallon

 

 

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:   3.685.529,63 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη:  3.685.529,63 €

| Δικαιούχος: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Η Ελπίς"

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

  Απόφαση pdf icon