Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και πιλοτική εφαρμογή χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κτήριο ΑΝΥΜ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, MIS 5089275, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3549

perivallon

 

 

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:   3.500.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη:  3.500.000,00 €

| Δικαιούχος: Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

  Απόφαση pdf icon