«Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Άγιος Παύλος" MIS 5052425, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2960

perivallon

 

 

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 2.428.779,33 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 2.428.779,33 €

| Δικαιούχος: Ν.Γ.Ν.Α Θεσσαλονίκης Αγ. Παύλος

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Ορθή Επανάληψη Απόφασης pdf icon

 Απόφαση pdf icon