Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Πύλου και ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης, MIS 5001010, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1407

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 4.353.569,96 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 4.150.608,73 €

| Δικαιούχος: Δήμος Πύλου - Νέστορος

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

4η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

3η τροποποίηση pdf icon

2η τροποποίηση pdf icon

1η τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon