Αποχετευτικά δίκτυα και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Κυμίνων - Μαλγάρων Δήμου Δέλτα - Β' Φάση (Ολοκλήρωση), MIS 5000940, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1407

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  14.845.974,96 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 14.287.196,71 €

| Δικαιούχος: ΔΕΥΑ Κιλκίς

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

5η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

4η τροποποίησηpdf icon

3η τροποποίησηpdf icon

2η τροποποίησηpdf icon

1η τροποποίησηpdf icon

Απόφαση pdf icon