Δίκτυα Ακαθάρτων Αλιαρτου - Β΄Φάση (ολοκλήρωση), MIS 5002659, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1407

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 2.888.873,82 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 2.862.759,93 €

| Δικαιούχος: Δήμος Αλιαρτου - Θεσπιέων 

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

2η τροποποίησηpdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

1η τροποποίησηpdf icon

Απόφαση pdf icon